Ekonomi

Ränteuppgång har två sidor

Räntorna har stigit rejält under årets första månader. För placeraren har ränteuppgången två sidor. Å ena sidan har uppgången pressat avkastningen på portföljens obligationsplaceringar klart på minus då värdet på obligationer har sjunkit. Å andra sidan bidrar de högre räntorna ändå till att portföljen ger bättre avkastning på lång sikt.

Ville Korhonen
Placeringsstrateg Ville Korhonen, Nordea Kapitalförvaltning.

Läget på räntemarknaden har varit mycket turbulent under de första månaderna 2022. Till följd av den ökade inflationen har räntorna stigit och centralbankerna har snabbt börjat strama åt sin penningpolitik.

Den amerikanska centralbanken Fed gjorde sin första räntehöjning i mars, och fler är att vänta. Placerarna förväntar sig nu att Fed höjer sin styrränta med hela 2,25 procentenheter under resten av året. Om Fed genomför planen skulle styrräntan ligga kring 3 procent vid utgången av året.

Till följd av förväntningarna på räntehöjningar har även räntorna på långa statsobligationer stigit i rask takt sedan årsskiftet. Räntan på USA:s tioåriga statsobligation har redan gått upp 1,5 procentenheter till 3 procent. Därtill har räntan på Tysklands tioåriga statsobligation stigit med cirka 1,2 procentenhet till nästan ett procent.

I eurozonen har räntorna klättrat raskt då Europeiska centralbanken ECB konstaterade i sitt marsmöte att den oroar sig mer för den snabba prisuppgången än för den ekonomiska osäkerheten på grund av kriget i Ukraina. Inflationen i eurozonen har redan ökat till drygt 7 procent vilket är den högsta nivån under innevarande millennium. ECB:s inflationsmål är cirka 2 procent på medellång sikt.

Nordeas ekonomer räknar med att ECB höjer styrräntan två gånger i år. Till följd av höjningarna skulle även de kortare euriborräntorna bli positiva. Vid skrivande stund ligger 12 månaders euriborränta en aning på plus. Denna ränta används ofta som referensränta för bostadslån.

Positiva räntor är tillbaka

I eurozonen har räntorna varit negativa i ungefär sju år. För gäldenärer har detta kanske varit en bra sak, men situationen har varit mycket konstig för placerare.

Nu verkar denna period vara förbi och marknaden återgår till det normala. Den mycket snabba ränteuppgången har pressat marknadsvärdet på befintliga obligationer kraftigt. Avkastningen på till exempel statsobligationer i eurozonen ligger nästan 10 procent på minus för årets första månader.

På lång sikt är ränteuppgången ändå en positiv sak för placerare. Trots att marknadsvärdet på obligationer först sjunker och avkastningen på placeringar är negativ börjar de högre räntorna ha en positiv effekt på placeringsportföljen om cirka fem år. Under denna period har räntorna hunnit hämta in nedgången i marknadsvärdet i den första fasen, och under de därpå följande åren ger de högre räntorna bättre avkastning på portföljen. Ju längre placeringstiden är, desto större positiv inverkan har ränta på ränta-effekten på avkastningen.

Graf, Tysklands räntekurva i nuläget
Källa: Refinitiv

Företagsobligationernas riskpremier har ökat

Den snabba ränteuppgången, den stramare penningpolitiken och den ökade ekonomiska osäkerheten har fått placerarna att förhålla sig försiktigt till företagsobligationer. Placerarna kräver nu högre kreditriskpremier av de företag som emitterar obligationer. Då räntorna har stigit och riskpremierna ökat är räntorna på till exempel företagsobligationer i eurozonen för närvarande ganska höga jämfört med tidigare år. Senast var räntan lika hög som nu i början av 2014.

Företagens kreditvärdighet har ändå varit bra. Tack vare företagens resultattillväxt har skuldsättningssiffrorna utvecklats positivt och antalet konkurser väntas vara litet under de följande tolv månaderna. I fråga om företagsobligationer kräver man inte ens att företagens resultat växer utan det räcker att företag redovisar skäliga resultat för att kunna hantera sina skulder omsorgsfullt.

Bättre avkastningsutsikter på längre sikt

Avkastningen på obligationer väntas fortsättningsvis vara måttlig under de närmaste månaderna, eftersom den ökade inflationen ännu inte har stabiliserats och det råder osäkerhet kring centralbankernas räntehöjningsplaner. Emellertid håller placerarna redan på att prisa in ett betydande antal räntehöjningar, i synnerhet när det gäller Fed. Därmed syns den stramare penningpolitiken redan i hög grad på obligationspriserna. Om man tittar längre framåt innebär de högre räntorna på obligationer klart bättre avkastningsutsikter för placerare.

Text: Ville Korhonen

Publicerat 04.05.2022