Ekonomi

Kan man ändra världen genom att placera?

Ansvarsfulla placerare strävar efter ändringar med sina placeringsbeslut. Att placera kan vara ett bra sätt att främja hållbarhet, säger placeringschef Petra Särkkä.

Många av oss har lyssnat på sitt samvete och anpassat sina konsumtionsvanor, till exempel minskat antalet flygresor och börjat äta vegetarisk mat oftare. Men kan man främja hållbarhet också med placeringar?

– Jag tror att placerarna spelar en viktig roll i processen mot ett koldioxidsnålt samhälle. Genom att placera går det att främja en bra utveckling, på samma sätt som med konsumtionsvanor. Placeringar kan ha en ännu större inverkan än konsumtionen. Allas insatser är viktiga och ändringen kräver att både enskilda personer, institutionella investerare och stater börjar agera.

– Ur företagens synvinkel är iakttagandet av hållbarhetsfaktorerna en viktig konkurrensfördel eftersom de gamla verksamhetsmetoderna inte längre är hållbara. Nu innebär ändringarna i regleringen att företagen är tvungna att förändras. De företag som befrämjar hållbarhet i sin verksamhet, kommer att klara sig och det är lönsamt att placera i dem. Liksom i övrig placeringsverksamhet är målet med hållbara placeringar att ge avkastning. Beaktande av hållbarhetsfaktorer är också en del av riskhantering.

Petra Särkkä arbetar som placeringschef vid Nordea Livförsäkring Finland Ab.

Många företag har sedab en längre tid publicerat hållbarhetsrapporter, men trots det är hållbara placeringar kanske inte bekanta för alla. Hur har hållbara placeringar utvecklats under de senaste åren?

– Hållbarhetsfrågorna i anslutning till miljön, samhället och bolagsstyrningen har redan länge beaktats i placeringsbesluten. Enligt en grov indelning finns det tre sätt att närma sig hållbarhetsfrågorna. Traditionellt har placerare uteslutit företag eller sektorer som strider mot de egna värderingarna. Exempel på sådana sektorer är bland annat tobaks- eller vapenindustrin.

– Under de senaste åren har man dock tagit en approach till hållbarhetsfrågorna ur en positivare synvinkel. Det betyder att man placerar i bolag som betonar hållbar utveckling i sin affärsverksamhet. Exempel på sådana bolag är clean tech-företag och företag inom förnybar energi. Det tredje sättet är aktivt engagemang i företagen för att på lång sikt påverka dem så att de beaktar hållbarhetsfrågorna i sin verksamhet.

Går det att mäta företagets hållbarhetsarbete? Nästan alla företag rapporterar utförligt om sitt företagsansvar. Hur vet jag vilka bolag som verkligen är hållbara placeringsobjekt?

– Det är onekligen utmanande att mäta hur hållbart ett företag är. Det finns ingen allmänt godkänd mätare eller någon gemensam internationell rapporteringsmetod för att fastställa hur hållbara företagen är. Däremot finns det många olika satt att mäta koldioxidutsläpp eller bedöma huruvida företaget iakttar internationella avtal. Placerare som är intresserade av hållbarhetsfrågorna gör klokt i att fundera på vad de tycker att är viktigt och på sina egna värderingar och bestämma fördelningen av sina placeringar utifrån dessa.

– För en enskild placerare kan det vara svårt att samla information om olika företag. Stora investerare kan satsa mer resurser på riskhantering och de har också en bättre möjlighet att samla in mer information om företagen. På så sätt kan stora investerare, såsom banker, effektivt kontrollera hållbarhetsfaktorerna i anslutning till placeringarna.

Är placerarna intresserade av hållbarhetsfrågorna?

– Vi lanserade i år ett nytt placeringsalternativ för våra kunder. Globkorgarna är vår första egna placeringslösning som särskilt beaktar hållbarhetsaspekterna. Utifrån det positiva mottagandet är det uppenbart att det har funnits behov av denna placeringsform. Hållbara placeringar har blivit ännu mer populära till följd av rapporterna om klimatförändringen enligt vilka vi måste vidta åtgärder för att förebygga klimatförändringen innan det är för sent. Diskussionen i medierna och i synnerhet ungdomarnas framtidsoro och ställningstaganden i klimatfrågorna har ökat intresset för hållbarhet.

Vilka trender kommer vi att se inom hållbara placeringar?

Jag skulle vilja lyfta fram innovativa företag. Genom att placera i innovativa tillväxtföretag som vill lösa olika problem kan placeraren främja hållbar utveckling, sysselsättning i framtiden och bidra till ändringar.

Nordea Globkorgar

• Hållbart försäkringssparande för placerare som vill överlämna placeringsbesluten helt i professionella händer och tycker att det är viktigt att beakta hållbarhetsfrågorna i placeringsbesluten.

• Korgarna ingår i Nordeas produktfamilj Hållbart urval där särskild uppmärksamhet ägnas åt hållbarhet hos placeringsobjekten utan att förbise den målsatta avkastningen på lång sikt.

• Utöver Nordeas fonder använder portföljförvaltarna också omsorgsfullt utvalda samarbetspartners fonder, och de väldiversifierade placeringsportföljerna beaktar hållbarhetsfrågorna noggrant.

• Nordea Globkorgar omfattar fem olika placeringsprofiler av vilka placeraren kan välja en utgående från sitt avkastningsmål och sin riskvilja. Om avkastningsmålet eller riskviljan förändras kan placeraren under placeringstiden övergå från en Globkorg till en annan utan kostnader och beskattning av avkastningen.

• Produkten kan anslutas till sparlivförsäkringar och kapitaliseringsavtal.

• Minsta placering i Globkorgen är 10 000 euro.

• Portföljförvaltarna är Olli Enqvist och Anne Leino.

• Nordea Livförsäkring Finland Ab ansvarar för portföljförvaltningen av Globkorgarna.


Nordea Globkorgar tillhandahålls av Nordea Livförsäkring Finland Ab som erbjuder värdeutvecklingen av sina försäkringsavtal att anknytas till Nordea Globkorgar via ombudet Nordea Bank Abp.

Text: Anna Gustafsson

Publicerat 08.01.2020