Ekonomi

Gåvoskatt – olika sätt att ge gåvor

Treårsregeln tillämpas på skattefria gåvor vars värde understiger 5 000 euro. Visste du att du utöver direkta gåvor kan stödja dina närstående också på andra skattefria sätt?

någon får ett paket

Begreppet om en skattefri gåva är bekant för många just i samband med en gåva som en och samma gåvogivare ger till en och samma gåvotagare då gåvans värde är mindre än 5 000 euro. Gåvan kan bestå av till exempel pengar, placeringstillgångar eller en proportionell andel i en fastighet.

Då man överväger en gåva är det bra att beakta att alla gåvor som en och samma gåvogivare ger gåvotagaren under tre år räknas ihop i beskattningen. Om det sammanlagda värdet på gåvorna är 5 000 euro eller mer blir gåvotagaren skyldig att betala gåvoskatt på det. Likt arvsskatten är gåvoskatten progressiv – ju större förmögenhet gåvotagaren får av samma gåvogivare under tre år, desto större är skattesatsen.

Att gåvan är specifik för mottagaren och givaren betyder att det går att ge fler skattefria gåvor inom familjen och till de närstående. Låt oss ta ett exempel. Ett äldre par har två barn och sammanlagt fyra barnbarn. Båda av det äldre paret kan ge gåvor till sex mottagare varvid det sammanlagda värdet på de skattefria gåvorna kan uppgå till 12 x 4 999 euro, dvs. nästan 60 000 euro. Liknande gåvor kan ges på nytt då det har gått tre år från de föregående gåvorna.

Jenna Torikka
Nordea Private Bankings jurist Jenna Torikka berättar hur man kan stödja sina närstående med olika gåvor. Foto: Nina Kaverinen

Att spara som gåva kan ge avkastning till mottagaren

Föräldrarna till minderåriga barn eller barnens mor- eller farföräldrar sparar ofta regelbundet till sina barn eller barnbarn, till exempel månadsvis. I beskattningen beaktas alltid det sammanlagda värdet på de gåvor som en och samma gåvogivare har gett under tre år. Detta innebär att man kan ge en skattefri gåva på cirka 138 euro i månaden.

I stället för att spara på kontot är fondteckningar i mottagarens namn ett bra alternativ. Då fonder strävar efter att öka värdet på de placerade tillgångarna kan sparbeloppet som ett barn eller ett barnbarn får när hen blir myndigt vara större än beloppet av gåvan. Det går att månadsspara till ett barn eller ett barnbarn med stöd av vårdnadshavarnas samtycke i nätbanken där det också går att automatisera sparandet.

Hur inverkar besittningsrätten på gåvoskatten?

Ibland kan värdet på en skattefri gåva överstiga 4 999 euro. Då förbehåller gåvogivaren besittningsrätten, dvs. rätten till avkastning på gåvan.

Det är många som äger till exempel aktier eller fondandelar och använder i huvudsak utdelningen eller annan avkastning på placeringarna utan att handla aktivt. I stället för en penninggåva kan gåvogivaren ge placeringstillgångar till vilka hen förbehåller en livslång eller en tidsbunden besittningsrätt.

Att förbehålla besittningsrätten innebär i praktiken att avkastningen fortsättningsvis hör till gåvogivaren trots att placeringstillgångarna övergår till gåvotagarens besittning.

5000 euro

Eftersom gåvotagaren inte får använda avkastningen på gåvan eller realisera placeringstillgångarna som hen har fått så länge som besittningsrätten är i kraft, görs ett avdrag för besittningsrätten från gåvans verkliga värde i beskattningen. Om värdet på gåvan understiger 5 000 euro efter avdraget är gåvan skattefri för mottagaren.

I bästa fall kan förmögenhet gradvis överlåtas till arvingar med gåvor av detta slag utan att gåvogivarens inkomster minskar under perioden av besittningsrätten. Både gåvan och giltighetstiden för besittningsrätten ska alltid planeras omsorgsfullt genom att beakta både gåvogivarens och gåvotagarens intressen.

Stöd för levnadskostnader

Utöver direkta gåvor kan man stödja sina närstående också på andra skattefria sätt.

Sedvanliga kostnader för underhåll, uppfostran och utbildning kan betalas skattefritt för en annan persons räkning förutsatt att betalningen går direkt till betalningsmottagaren. Det går till exempel att betala hyran för ett myndigt barnbarn som studerar utomlands utan att det betraktas som gåva i beskattningen förutsatt att hyran betalas direkt till hyresvärden och inte via barnbarnets konto. Andra underhålls- och utbildningskostnader som kan vara skattefria är till exempel boende- och matkostnader samt terminsavgifter.

Dessutom kan till exempel anskaffning av hushållsmaskiner eller möbler för mottagaren vara ett bra alternativ. Värdet på en enskild anskaffning till hemlösöret ska dock understiga 4 000 euro.

Då det går att betala underhålls- och utbildningskostnader för vem som helst kan man stödja till exempel sitt gudbarn eller någon annan närstående person.

ungt par renoverar nytt hem

Förverkliga drömmar med ett räntefritt lån

Ofta kan den mest värdefulla gåvan till en närstående vara ekonomiskt stöd i något som är viktigt för hen, till exempel vid köp av eget hem. Bostadsköp ingår dock inte i skattefria underhålls- och utbildningskostnader. Då kan lösningen vara att låna ett belopp som den närstående behöver för att förverkliga sina drömmar utan att ta ut ränta och kostnader som är förknippade med banklån.

Ett lån utan ränta och kostnader är en betydande fördel, eftersom outtagen ränta inte anses vara en skattepliktig gåva. Lånet ska dock vara faktiskt vilket innebär att ett skuldebrev ska upprättas mellan långivaren och låntagaren. I skuldebrevet ska man avtala om en realistisk återbetalningsplan som låntagaren måste följa.

Långivaren kan även stödja gäldenären under lånetiden genom att vara flexibel med lånerater eller tidtabellen, men det är klokt att göra upp ett skriftligt avtal om ändringen. Om det inte är avsikt att återbetala lånet eller om den avtalade betalningsplanen försummas utan att avtala om ändring av betalningsplanen, kan skattemyndigheten i värsta fall anse att hela lånebeloppet är en skattepliktig gåva på vilken mottagaren är skyldig att betala gåvoskatt.

En kram mellan en gammal och ung kvinna

Vilka saker är bra att beakta i samband med gåvor?

Skattefria gåvor behöver i regel inte deklareras till skattemyndigheten. Det är ändå ofta klokt att göra deklarationen så att skattemyndigheten får kännedom om till exempel anskaffningspriset på placeringstillgångarna som getts i gåva eller den förbehållna besittningsrätten.

Ett separat gåvobrev krävs inte för penninggåvor, men det är klokt att upprätta det i synnerhet om bröstarvingarna har fått gåvor vid olika tidpunkter eller om gåvor har getts bara till några arvingar, men avsikten är att behandla dem jämlikt senare.

Ett gåvobrev ska alltid upprättas om gåvan består av placeringstillgångar, aktier i bostadsaktiebolag, fastigheter eller egendom som ska registreras. Det går att fastställa villkor och bestämmelser i gåvobrevet som vanligtvis handlar om att utesluta makarnas giftorätt och huruvida gåvan eventuellt betraktas som förskott på arv eller inte.

Skattefria gåvor kan innebära betydande fördelar när man stödjer familjen och närstående samt vid arvsplanering. Skattefrihet som sådan garanterar ändå inte att gåvan i själva verket är fördelaktig. Då gåvotagarna mycket ofta är gåvogivarens arvingar kan gåvor som gåvogivaren har gett under sin livstid och gåvoskatterna som betalats på dem vara en mer meningsfull lösning med tanke på helheten. Likt alla rättshandlingar borde gåvor alltid ses ur ett bredare perspektiv än bara utifrån beskattningen.

Text: Jenna Torikka 

Publicerat 07.02.2022