Ekonomi

Fonden med olika alternativa placerings­objekt

Allt fler finländare söker placeringsobjekt som ger avkastning utöver traditionella aktier och ränteinstrument. Med hjälp av vår nya fond Alternativa Investeringar kan placeraren enkelt på en gång komplettera sin portfölj med alternativa placeringsobjekt.

Traditionella ränteinstrument har avkastat svagt ganska länge, och fluktuationen på aktiemarknaden har ökat under de senaste månaderna. Därför har placerare börjat ägna uppmärksamhet åt nya placeringsformer, bland annat onoterade aktier och företagsobligationer, fastigheter, infrastrukturprojekt samt naturresurser, såsom skog. Dessa onoterade finansiella instrument kallas även alternativa placeringsobjekt.

Onoterade ränte- och aktieplaceringar är intressanta eftersom den förväntade avkastningen på dem på lång sikt är högre än på traditionella ränte- och aktieplaceringar. Dessutom avgörs utvecklingen av deras värde delvis av olika faktorer, och därmed ger de placeringsportföljen ytterligare diversifiering.

Naturligtvis har onoterade placeringar sina baksidor, såsom alla former av placeringar. Beloppen som krävs för att placera är stora, och det kan vara svårt att omvandla en placering till kontanter på kort tid. Det kan också vara utmanande att få information om onoterade placeringar, och aktiv förvaltning av placeringarna kräver ofta tid, expertis och resurser. Traditionellt har dessa alternativa placeringsobjekt varit tillgängliga främst för stora institutionella investerare, såsom pensionsstiftelser och fonder.

Lea Vaisalo
Lea Vaisalo är ansvarig portföljförvaltare för fonden Nordea Alternativa Investeringar vid Nordea Asset Management.

Via den nya fonden Nordea Alternativa Investeringar kan även privatplacerare nu placera i likvida alternativa placeringsobjekt på ett enkelt och diversifierat sätt.

Lea Vaisalo är ansvarig portföljförvaltare för fonden vid Nordea Asset Management där teamet som specialiserat sig på alternativa placeringsobjekt ansvarar för fondens portföljförvaltning.

Vi ställde några frågor till Lea om den nya fonden och dess målmarknader.

Vilka är fondens viktigaste placeringsobjekt?

– I inledningsfasen fokuserar vi placeringarna på onoterade aktier och företagsobligationer. Tillsammans står de för majoriteten av marknaden för onoterade bolag och har en bättre förväntad avkastning på lång sikt än börsnoterade aktier och ränteinstrument. Efter den inledande fasen kommer vi även att diversifiera våra placeringar över andra alternativa tillgångsslag, såsom skog, så kallade impactfonder och eventuellt även fastigheter och andra alternativa placeringsobjekt. Det är viktigt att vi kan erbjuda placerarna en attraktiv riskjusterad avkastning och möjligheter att diversifiera i förhållande till andra tillgångsslag.

skog från ovan

Placerar ni direkt i objekten eller via andra fonder?

– Fonden placerar sina tillgångar i huvudsak via andra fonder. Då kan vi bättre säkerställa en bred diversifiering redan i inledningsfasen. Placerarens tillgångar placeras också omedelbart, utan den fleråriga uppbyggnadsfasen som är typisk för kapitalfonder.

– I fondens inledningsfas använder vi oss av två av Nordeas specialplaceringsfonder, dvs. fonden Nordea Global Private Equity som placerar i onoterade aktier och fonden Nordea Global Private Credit som placerar i företagsobligationer. Båda fonderna är effektiva och brett diversifierade och har en övertygande avkastningshistorik. Till exempel fonden Nordea Global Private Equity placerar i över 100 fonder som förvaltas av över 50 olika portföljförvaltare. Fonden har en avkastningshistorik på elva år.

Hur länge har Nordea placerat i alternativa placeringsobjekt?

– Olika enheter i Nordea har använt alternativa placeringsobjekt i portföljförvaltningen i många år, till och med i flera årtionden.

– Enheten som ansvarar för portföljförvaltningen för Nordeafonderna började placera i onoterade aktier år 2007. Tio proffs ingår i teamet för alternativa placeringsobjekt som jag leder. Dessutom anlitar vårt team i förvaltningen av fonden Alternativa Investeringar även Nordeas team som specialiserat sig på att analysera utomstående portföljförvaltare och deras strategier.

bro, väg

Varför skulle du placera i fonden Alternativa Investeringar?

– Enligt min syn är fonden en nyckel till marknaden för alternativa placeringsobjekt. Stora institutionella investerare har kunnat dra nytta av alternativa investeringar i årtionden för att generera ytterligare avkastning och diversifiering. Tack vare fonden blir alternativa placeringsobjekt på sätt och vis mer demokratiska då även privatplacerare får tillgång till dem. Om alternativa placeringsobjekt verkar intressanta bör du diskutera med din placeringschef hur denna fond passar in i din placeringsportfölj.


Specialplaceringsfonden Nordea Alternativa Investeringar

• En fond-i-fond som placerar genom effektiv diversifiering i onoterade placeringsobjekt, såsom aktier och obligationer, infrastrukturprojekt och naturresurser.

• Minsta placering är 10 000 euro.

• Det går att köpa och sälja andelar i fonden en gång i månaden. Då placeraren säljer fondandelar får hen tillgångarna sex månader efter uppdraget.

• Tillgångsklassen för alternativa placeringsobjekt är illikvid och värdet på placeringen kan fluktuera markant. Därför passar fonden placerare som tänker lösa in sin placering tidigast om sju år.

• Fondens officiella namn är Nordea Global Private Markets, och den förvaltas av Nordea Funds Ab.

• Ta del av faktabladet för fonden innan du fattar placeringsbeslutet.

• Vill du ha mer information om fonden eller diskutera om hur fonden passar din placeringsportfölj? Kontakta din placeringschef som hjälper dig gärna.

Text: Miia Hukari

Publicerat 04.04.2022