Ekonomi

Den gröna omställningen kräver stora investeringar

Den globala uppvärmningen hotar både miljö och människor. Allt fler länder har förbundit sig att minska sina koldioxidutsläpp för att bromsa den globala uppvärmningen. Målet är en koldioxidneutral värld år 2050. Den gröna omställningen, det vill säga övergången från fossila energikällor till förnybara, öppnar intressanta möjligheter för både företag och placerare.

Hertta Alava
Den gröna omställningen tarvar årliga investeringar i mångmiljardklassen. Bolag som verkar i sektorn har jättelika tillväxtmöjligheter, påpekar Hertta Alava, senior strateg vid Nordea kapitalförvaltning. Foto: Sakari Röyskö

Den globala temperaturen har redan stigit med 1,2 grader Celsius jämfört med den förindustriella tiden. Uppvärmningen är en konsekvens av den ökade mängden koldioxid i atmosfären. Det är framför allt användningen av fossila bränslen och den minskade skogsarealen som gjort att mängden koldioxid ökat.

Om inget görs för att stävja ändringen kommer jordklotet bli allt varmare. Enligt prognoser är det möjligt att temperaturen stiger med mer än 4 grader fram till år 2100.

Följderna av en sådan ökning är drastiska. Det kan leda till att glaciärerna smälter, extrema väderfenomen blir allt vanligare, problem med livsmedelsproduktionen, vattenbrist och olika typer av hälsoproblem.

Striktare klimatmål sätts upp

Redan vid klimatkonferensen i Paris år 2015 bestämdes att den globala uppvärmningen borde begränsas till 1,5 grader Celsius. I FN:s rapport som publicerades förra året konstaterades ändå att de överenskomna åtgärderna inte är tillräckliga för att uppnå detta mål utan att man måste göra mer. Vid klimatkonferensen i Glasgow något senare offentliggjordes också nya initiativ för att minska koldioxidutsläppen.

Exempelvis kommer EU-länderna fram till år 2030 att minska utsläppen med 55 procent från nivåerna 1990. Länderna planerar att vara koldioxidneutrala senast år 2050. Kina, som har de största koldioxidutsläppen, lovade att åstadkomma en sjunkande kurva efter år 2030 och eftersträva att vara koldioxidneutralt senast år 2060. I fortsättningen granskar FN:s medlemsländer varje år hur processen för att uppnå målen framskrider. Tidigare har man gjort detta med fem års mellanrum.

I år har det blivit uppenbart att det också finns en säkerhetspolitisk sida till den gröna omställningen. I och med kriget i Ukraina har Europas beroende av rysk olja och naturgas blivit ett problem som EU försöker åtgärda genom att skynda på den gröna omställningen.

 förnybar energi: väderkvarn, solpanel och solros
Sol- och vindkraft och eventuellt även kärnkraft spås öka stort när världen ställer om till hållbarhet. BIld: Shutterstock

Större investeringar behövs för den gröna omställningen

Investeringar i grön teknologi har ökat snabbt under 2000-talet. Men det finns fortfarande mycket att göra då cirka 80 procent av världens energibehov ännu tillgodoses av fossila bränslen.

Investeringarna i den gröna omställningen borde alltså mångdubblas från den nuvarande nivån för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

I sin rapport World Energy Transitions Outlook från år 2021 uppskattade International Renewable Energy Agency (IRENA) att den gröna omställningen kräver investeringar på sammantaget cirka 130 biljoner dollar fram till år 2050.

Investeringarna borde vara proaktiva på så sätt att investeringstakten är 5,8 biljoner dollar per år fram till 2030 och därefter 3,7 biljoner dollar per år fram till 2050.

Under de senaste åren har investeringsnivån ändå varit en bråkdel av detta: ca 800 miljarder dollar per år. I genomsnitt borde ungefär en femtedel av den globala investeringsbudgeten årligen allokeras till investeringar som stöder den gröna omställningen.

Hertta Alava
Den globala gröna omställningen väntas skapa öppningar för såväl entreprenörer som placerare, enligt Hertta Alava, senior strateg vid Nordea kapitalförvaltning.

Den gröna omställningen kommer att synas på många områden

I energiproduktionen kommer andelen sol- och vindkraft och eventuellt också kärnkraft att öka betydligt. I fråga om nya bilar kommer andelen elbilar att öka och detsamma förutspås även ske med fordon som använder grön vätgas. Byggnaders energieffektivitet ska förbättras till exempel med hjälp av värmepumpar och konstruktionslösningar.

Till följd av elektrifieringen av samhället måste elnätens distributionskapacitet ökas betydligt. För att man ska kunna lagra el från sol- och vindkraft för senare bruk behövs stora satsningar också i utvecklingen av batteriteknik. Ny teknik såsom tillvaratagande och lagring av koldioxid (CCS) utvecklas också.

Många av de nya tekniska lösningarna är ännu dyra, men produktionskostnaderna sjunker betydligt med skalfördelar. Detta har vi redan fått se i fråga om sol- och vindkraftverk.

Omställningen sker inte utan utmaningar

Den gröna omställningen är inte problemfri. Den skapar en betydligt större efterfrågan på många metaller såsom koppar. Det betyder att man måste upprätta nya koppargruvor som har följder för miljön.

Under övergångsperioden kommer även energipriserna sannolikt att stiga då energibolagen är tvungna att investera i nya produktionskällor och stänga ner en stor del av den gamla produktionen.

Därför väntas den gröna omställningen öka den genomsnittliga inflationen med minst 1 procentenhet.

vindkraftspark till havs
Vindkraft, liksom solkraft, lär öka stort när världen anammar en mer hållbar livsstil. Parallellt spås andelen elbilar bli större, hållbara batteritekniker utvecklas och byggnader bli mer energieffektiva. Foto: Shutterstock

Alternativa energikällor är ett intressant tema för placerare

Tillväxtutsikterna för företag som främjar den gröna omställningen är fördelaktiga och branschen är mycket intressant också ur aktieplacerarens synvinkel.

Alla företag i branschen kommer ändå inte att vara vinnare – en del av den nya tekniken blir nödvändigtvis aldrig konkurrenskraftig och kinesiska tillverkare kan så småningom utgöra ett hot mot många västerländska aktörer. Därför är det mycket viktigt att placera i många olika objekt, exempelvis genom en väldiversifierad fond.

Branschindexet MSCI Global Alternative Energy för alternativa energikällor korrelerar inte med olja, räntor eller globala aktieindex utan marscherar mer till sina egna trummor. Därför kan kursutvecklingen i branschen skilja sig markant från den genomsnittliga utvecklingen på aktiemarknaden. Vi tror att företag som är involverade i den gröna omställningen på lång sikt kommer att överträffa den genomsnittliga avkastningen till följd av bättre tillväxtutsikter.

I fråga om P/E-talet är företagen inom sektorn för alternativ energi klart dyrare än de i världsindexet, men prissättningen verkar inte för hög i förhållande till tillväxtförväntningarna. Åren 2012–2013 var bolagens värderingsnivå på bubbelnivå, varefter sektorns värde halverades. Under de senaste åren har kursutvecklingen i sektorn oftast varit fördelaktig då nya klimatmål har satt sektorn i rampljuset och intresset för tematiska investeringar har ökat.

Text: Hertta Alava, Nordea Kapitalförvaltning

Publicerat 05.09.2022