Ekonomi

7 frågor till skogsfondens portföljförvaltare

Dasos Capitals portföljförvaltare Tapani Pahkasalo svarar på Nordea Private Banking-kunders frågor om den nya skogsfonden.

metsä, skog

Från och med mars har Nordeas kunder kunnat placera i en väldiversifierad och professionellt förvaltad europeisk skogsfond. Detta är möjligt tack vare Nordeas samarbete med Dasos Capital som är Europas största förvaltare av skogsfonder.

Delägare i Dasos Capital och expert på skogsbruk Tapani Pahkasalo presenterade den nya skogsfonden Dasos Sustainable Forest and Wood III i ett Private Banking-webbinarium om alternativa placeringsobjekt i maj. Fonden har väckt stort intresse och därför bad vi Tapani ännu svara på några frågor.

Tapani Pahkasalo

Tapani Pahkasalo har omfattande internationell erfarenhet av investeringar i skogsbruk och skogsindustri i både Europa och tillväxtregioner. Han har även avlagt magisterexamen i skogsekonomi vid Helsingfors universitet.

1. Vem äger och sköter skogarna som är placeringsobjekt i fonden?

Lokala bolag äger skogarna och fonden, dvs. fondandelsägarna, äger i sin tur dessa bolag. Fondens portföljförvaltningsteam ansvarar för beslutsfattandet och förvaltningen i de lokala bolagen. Lokala företagare inom skogstjänster genomför skogsvårdsarbeten och de väljs till avtalspartner genom konkurrensutsättning.

2. Hur stor andel av fondens skogsinnehav finns i Finland?

Fondens mål är att bygga upp en väldiversifierad europeisk skogsportfölj med placeringsobjekt i flera olika länder. Skogarna består av olika trädslag i olika åldrar, och bolagens virkesproduktion och tjänster riktar sig delvis till olika slutproduktsmarknader. Minst 80 procent av fondens tillgångar placeras i Europa. För närvarande har över hälften av tillgångarna placerats utanför Finland.

3. Hur kan man diversifiera skogsplaceringar?

Vi får många slags produkter och tjänster från skog, alltså inte bara råvaror för skogsindustrin. Till exempel produktionen av förnybar energi, såsom vind- och solenergi, kräver stora obebyggda markområden. Skogar passar utmärkt för detta ändamål i synnerhet om man genom utarrendering av skogsmark får en alternativ inkomstkälla som inte hindrar träden från att växa eller hur de kan användas som resurs i framtiden.

Då det finns olika trädslag i skogar kan en kombination av olika länder och regioner ge den bästa avkastningen. Skogsplaceringar innebär ofta även en möjlighet till avkastning från framtida produkter som först håller på att utvecklas. Marknaden för koldioxidlagring och biologisk mångfald formas som bäst och det kan ge skogsplacerare inkomster i framtiden. Nya produkter och marknader utvecklas i olika takt och på dessa marknader kan man ofta placera endast via skogsmark.

4. I vilken omfattning har certifiering av skogar godkänts?

Bara cirka 11 procent av skogarna i världen och ungefär 50 procent i Europa har certifierats. På olika slutproduktsmarknader är dock efterfrågan på vissa skogscertikat större och beroende på utbudet kan pristillägg betalas på certifierat virke. Certifiering är också ett dokumentationssystem som både förebygger missbruk och säkerställer hållbart skogsbruk. Fonden kan bara placera i skogar som är certifierade eller kan certifieras.

5. Vad avses med ”hållbarhet” i denna fond?

Hållbar skogsvård beaktar naturens mångfald som utgör en grund för att skogar kan ge intäkter och skogsbruket kan vara lönsamt. En skog med större mångfald är mindre utsatt för naturskador och kan ge också andra intäkter än bara inkomster från virkesförsäljning. Hållbarhet innebär också att arbetstagarna behandlas jämlikt och att arbetsförhållandena är trygga. Skogscertifiering är ett slags bevis på att verksamheten är hållbar.   

6. Vad innebär det för finländska andelsägare om fonden har gjort placeringar via andra skogsfonder?

Då Private Banking-kunder placerar i skogsfonden Dasos Sustainable Forest and Wood III blir de andelsägare i en finländsk fond vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Dasos Sustainable Forest and Wood III kan för sin del placera i andra fonder varvid den har skogsinnehav och får avkastning på dem via dessa fonder. Genom placeringar i andra fonder kan vi förbättra fondens likviditet och diversifiera placeringarna brett. Eventuella placeringar görs efter en noggrann utredningsprocess i etablerade fonder. 

7. Har fonden som framtidsmål att göra en del av skogarna till kolsänkor och rekreationsområden?

Ja, fonden skyddar permanent en viss del av skogarna. Det kan ha att göra med till exempel kraven på skogscertifiering eller eventuell koldioxidhandel. Detta varierar enligt bolag och land. Syftet med skogsskydd är att förbättra avkastningen på fonden och främja naturens mångfald.  

Om du vill ha mer information om den nya skogsfonden kan du vända dig till din placeringschef.

Dasos Sustainable Forest and Wood III

  • En specialplaceringsfond som registrerats i Finland.
  • Fonden strävar efter att bygga upp en skogsportfölj med bred diversifiering både geografiskt och utifrån växtplatstyper, åldersstruktur, trädslag samt slutanvändning av virke. Den placerar främst i Europa och bedriver hållbart och ansvarsfullt skogsbruk i certifierade skogar.
  • Fonden följer strategin för kapitalplaceringar och fokuserar på att professionellt och hållbart utveckla verksamheten i skogsbruksföretag som äger och sköter skog och har egna skräddarsydda modeller för att skapa värde.
  • Fonden kan tecknas i mars, juni, september och december. Inlösen kan göras två gånger per år.

Dasos Capital Oy

  • Dasos Capital Oy är ett oberoende finskt bolag som grundades år 2005 och ägs av personalen.
  • Det är Europas ledande bolag i sin sektor och globalt en av de största kapitalförvaltarna av skogplaceringar.
  • Mervärde skapas genom långsiktig och hållbar skogsvård samt certifiering av hållbart skogsbruk vilket ökar skogens värdeökningspotential.

Publicerat 04.06.2021