Talous

Miksi perustaa sijoitusyhtiö

Nordea Private Bankingin juristi Antti Salmenvaara neuvoo, miten sijoitusyhtiötä voi käyttää perhevarallisuuden hallinnoinnissa ja minkälaisia asioita sijoitusyhtiön toiminnassa ja verotuksessa kannattaa ottaa huomioon.

Antti Salmenvaara
Private Bankingin lakitiimissä työskentelevä juristi Antti Salmenvaara auttaa erilaisissa varallisuudenhoitoon liittyvissä lakiasioissa.

Sijoittaja voi perustaa sijoitusyhtiön joko yksin omissa nimissään tai yhdessä perheenjäsentensä, esimerkiksi puolison ja lasten, kanssa. Yhteisesti omistetun sijoitusyhtiön tarkoituksena on yleensä hallinnoida perheen varallisuutta ja kasvattaa sitä tulevaisuutta silmällä pitäen. Monesti vanhemmat haluavat ottaa lapsensa jo aikaisessa vaiheessa yhtiön toimintaan mukaan harjoittelemaan muun muassa sijoitustoimintaa. Vuosien varrella vanhemmat voivat harkinnan mukaan lahjoittaa verotehokkaasti yhtiön osakkeita lapsilleen ja siten kasvattaa lasten omistusosuutta yhtiössä vähitellen. 

Verovapaasti lahjoitettavien osakkeiden käypä arvo yhtä saajaa kohden voi olla enintään 4 999 euroa kolmen vuoden aikana. Lahjoitusten kautta lasten sijoitusvarallisuuden osuus kasvaa tasaisesti eikä vanhempien menehtyminen laukaise suuria perintöveroja sijoitusvarallisuuden perimisen seurauksena. 

Jos vanhemmat haluavat lahjoittaa sijoitusyhtiön osakkeita yli 4 999 euron arvosta, voidaan tuotto-oikeuden pidättämisellä saada pienennettyä lapsille muodostuvaa lahjaveron määrää. Vanhemmat pystyvät myös pitämään kontrollin esimerkiksi eri lajisten osakesarjojen avulla, jolloin heillä säilyy äänivalta yhtiössä.

Sijoitusvaroja voi siirtää sijoitusyhtiöön eri tavoin

Aiemmin yksityishenkilönä sijoitustoimintaa harjoittanut sijoittaja voi perustaa sijoitusyhtiön siirtämällä likvidejä rahavaroja yhtiöön joko pääomasijoituksena tai lainana. Rahavaroja lainattaessa laina ja sen korko voidaan maksaa takaisin omistajalle yhtiön saamista sijoitustuotoista, jotka taas verotetaan sijoitusyhtiön tulona. Toisaalta velka pienentää yhtiön nettovarallisuutta ja siten osakkeen matemaattista arvoa, jolloin kevyimmin verotetun osingon määräkin pienenee.

Sijoitusomaisuus voidaan siirtää yhtiöön myös apporttina, josta sijoittaja saa vastineeksi perustamansa yhtiön osakkeita. Huomionarvoista on, että varojen siirtoon apporttina kohdistuu varainsiirtovero (osakkeilla 1,6 %, asunto-osakkeilla 2,0 % ja kiinteistöillä 4 %) siirrettyjen varojen käyvästä arvosta. Sijoitusrahasto-osuuksia, pörssiosakkeita tai vakuutuksia varainsiirtovero ei koske. Mikäli sijoitusten käypä arvo on siirtohetkellä korkeampi kuin niiden hankintahinta, joutuu sijoittaja maksamaan luovutusvoittoveron pääomatulojen veroprosentin mukaan (30 % / 34 %).

Antti Salmenvaara
Verovapaasti lahjoitettavien osakkeiden käypä arvo yhtä saajaa kohden voi olla enintään 4 999 euroa kolmen vuoden aikana.

Eroja yksityissijoittajan ja sijoitusyhtiön verotuksessa

Yksityishenkilönä sijoitettaessa kaikki tuotto verotetaan pääsääntöisesti sijoittajan henkilökohtaisena pääomatulona. Yksityishenkilön pääomatulon vero on 30 % aina 30 000 euroon saakka vuodessa ja sen ylittävältä osalta 34 %.

Osinkojen osalta yksityishenkilöä verotetaan hieman eri tavalla riippuen siitä, saako hän osinkotuloa listaamattomasta yhtiöstä eli yhtiöstä, jonka osakkeilla ei käydä kauppaa pörssissä, vai listatusta pörssiyhtiöstä. 

Listaamattoman yhtiön maksamasta, enintään 150 000 euron suuruisesta osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa ja 75 % verotonta tuloa. Jos listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko ylittää 150 000 euroa, on osinkotulosta 85 % veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa (osingon ollessa enintään 8 % osakkeiden matemaattisesta arvosta).

Listatun yhtiön maksamasta osingosta 85 % on veronalaista pääomatuloa ja 15 % verotonta tuloa.

Pääsääntöisesti yksityishenkilönä saatuihin tuottoihin kohdistuu suurempi verotus kuin yhtiön kautta sijoitettaessa. Yleisin syy sijoitusyhtiön perustamiselle onkin juuri se, että osakeyhtiön tulovero on nykyisten verolakien mukaan pääomatuloveroa alhaisempi. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan tuloveroa 20 %, ja lisäksi yhtiön sijoituksista saadut tuotot voidaan jakaa omistajille osinkoina osittain verovapaasti, kuten edellä on esitetty. 

Huolellinen suunnittelu ennen sijoitusyhtiön perustamista kannattaa

Sijoitusyhtiötä suunniteltaessa on myös huomioitava, että yhtiön ylläpitämiseen liittyy aina hallinnolliset vaatimukset ja edellytykset. Lisäksi olisi hyvä kartoittaa sijoittajan tulevaisuuden suunnitelmia ja huomioida esimerkiksi mahdollisten exit-tilanteiden veroseuraamukset, samoin kuin edellä mainitut mahdolliset perintö- ja lahjaveroseuraamukset. Ennen sijoitusyhtiön perustamista kannattaakin tehdä huolellinen selvitys sekä laskelmat asiantuntijan avustuksella vaikkapa Nordea Private Bankingin Wealth Planning -tapaamisessa. 

Julkaistu 24.06.2021